^Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5
Szkoła z Klasą
Szkoła Bezpiecznego Internetu
Szkoła bez przemocy
Ortograffiti
Strona Przyjazna Dzieciom
Norton
Szkoła z prawami dziecka
Góra Grosza
Nie pal przy mnie proszę
Palenie
Znajdź właściwe rozwiązanie
Trzymaj formę
Postaw na rodzinę
Akademia dojrzewania
Zadbaj o swoje płuca
Telefon zaufania
Bezpieczna szkoła
Lepsza szkoła

RODO

KLAUZULA    INFORMACYJNA    DOTYCZĄCA    OCHRONY   DANYCH    OSOBOWYCH   W   SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 r.

 W CZASTARACH 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Września 1939r. w Czastarach.

1.Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców / prawnych opiekunów jest Szkoła Pod-stawowa im. Bohaterów Września 1939r. w Czastarach, ul. Szkolna 4, 98-410 Czastary tel. 62/784 31 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – reprezentowana przez dyrektora Panią Jolantę Siwik.

2.Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Inspektorem da-nych osobowych jest Pani Emilia Rebelka.  Kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Dane osobowe uczniów i rodziców/prawnych opiekunów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań usta-wowych określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (dz. U. z 2017r. poz. 59 z póź. zm.) oraz w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

4.Odbiorcą danych osobowych ucznia i rodzica/ prawnego opiekuna może być uprawniony podmiot na podstawie umowy powierzenia danych , organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.

5.dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

6.Dane będą przechowywane przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt za-twierdzonym przez Państwowe Archiwum w Kaliszu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. , poz. 217, 357, 398, 650 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie in-strukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011, Nr  14, poz. 67 z późn. zm.)

7.Rodzicom/prawnym opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofniecie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości pobierania nauki w naszej szkole). Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, lub pisząc na adres: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. w Czastarach, ul. Szkolna 4, 98-410 Czastary

8.Rodzicom/prawnym opiekunom  ucznia  albo pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo wnie-sienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych oso-bowych przez Szkołę. Organem właściwym dla ww. skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.Dane osobowe uczniów , rodziców/ prawnych opiekunów nie będą przetwarzane w sposób zau-tomatyzowany i nie będą profilowane.

10.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne ze względu na  prze-pisy prawa oświatowego j/w.

Klauzulę umieszcza się:

- na stronie internetowej szkoły: www.spczastary.edu.pl 

- na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w Czastarach – Administrator Danych Osobowych Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w Czastarach

 

Copyright 2019  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach