^Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5
Szkoła z Klasą
Szkoła Bezpiecznego Internetu
Szkoła bez przemocy
Ortograffiti
Strona Przyjazna Dzieciom
Norton
Szkoła z prawami dziecka
Góra Grosza
Nie pal przy mnie proszę
Palenie
Znajdź właściwe rozwiązanie
Trzymaj formę
Postaw na rodzinę
Akademia dojrzewania
Zadbaj o swoje płuca
Telefon zaufania
Bezpieczna szkoła
Lepsza szkoła

Nadanie imienia

Dlaczego Bohaterowie Września 1939 r.?

Ceremonię nadania naszej szkole imienia Bohaterów Września 1939 r. poprzedziły działania zapewniające dokładne rozpoznanie i analizę propozycji składanych przez społeczność szkolną. W wyniku tych działań – po głosowaniach – wyłoniona została w demokratycznych wyborach wyżej wymieniona propozycja patrona. Mottem naszego działania były słowa Jana Pawła II wypowiedziane w naszym parlamencie, dn. 11 czerwca 1999 roku:
„Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom”.
Uzasadnieniem wyboru naszego imienia jest fakt, że pierwsze bomby we wrześniu 1939 r. spadły na pobliski Wieluń, a w pierwszych dniach wojny na terenie gminy Czastary toczyły się walki w obronie suwerenności naszej Ojczyzny. Na polach w pobliżu Krajanki polegli w walce z wrogiem żołnierze wieluńskich batalionów Obrony Narodowej. Dowodem tego jest pomnik odsłonięty 14 września 1966 r. w miejscu toczących się walk oraz mogiła poległych żołnierzy znajdująca się na cmentarzu w Czastarach. Odsłonięcia pomnika dokonał ppor. Zenon Polak, który 1 września 1939 r. przejął dowództwo nad kompanią „Wieruszów” po poległym dowódcy kompanii, por. Wiktorze Sasie.
Nadanie naszej szkole imienia Bohaterów Września 1939 r. pozwoli nam na pielęgnowanie wartości historycznych, da nam możliwość większego zaangażowania się w badanie historii i poznanie bohaterskich wzorów do naśladowania, bo:
„Kto nie zna swojej historii, narażony jest na jej ponowne przeżycie".

Zaproszeni goście.

Dyrekcja szkoły, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców wystosowała szereg zaproszeń do osób, których obecność miała uświetnić uroczystość nadania imienia szkole w dniu 1 września 2009 r. 17 listopada 2008 r. zostało wysłane zaproszenie do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego z prośbą o objęcie honorowym patronatem przygotowań i obchodów nadania szkole imienia Bohaterów Września 1939 r. połączone z wręczeniem sztandaru uczczenia  70.  Rocznicy wybuchu II wojny światowej w miejscu, gdzie toczyły się pierwsze walki z najeźdźcą. W związku z obowiązkami służbowymi Pan Marszałek musiał odmówić osobistego uczestnictwa w uroczystości, ale ze względu na rangę wydarzenia z satysfakcją objął nad nią honorowy patronat.

W uroczystości nadania imienia szkole wzięli udział następujący goście:

p. Agnieszka Hanajczyk – Poseł na Sejm RP 

p. Wojciech Zarzycki – Poseł na Sejm RP 

p. Andrzej Biernat – Poseł na Sejm RP 

p. Piotr Polak – Poseł na Sejm RP 

p. Andrzej Owczarek – Senator RP 

p. Maciej Kowalczyk – Przedstawiciel Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

bp. Stanisław Napierała – Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Kaliskiej 

p. Elżbieta Nawrocka – Radna Województwa Łódzkiego 

p. Franciszek Widera – Radny Województwa Łódzkiego 

p. Elżbieta Modrzejewska – Dyrektor Delegatury Sieradzkiej Kuratorium Oświaty w Łodzi 

ks. Prałat Henryk Orszulak –Dziekan Dekanatu Wieruszowskiego 

p. Andrzej Szymanek – Starosta Powiatu Wieruszowskiego 

p. Andrzej Żóraw – Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego 

p. Mirosław Urbaś– Wicestarosta Powiatu Wieruszowskiego 

Panie i Panowie Radni Powiatu Wieruszowskiego 

p. Iwona Szkopińska – Burmistrz Wieruszowa 

Proboszczowie okolicznych parafii 

p. Paweł Głowacki – Wójt Gminy Czastary 

p. Janusz Galiński – Przewodniczący Rady Gminy Czastary 

Panie i Panowie Radni Gminy Czastary

Dyrektorzy okolicznych szkół, przedszkoli oraz instytucji i placówek kulturalno-oświatowych 

Dyrektorzy, Kierownicy i Prezesi zakładów pracy z terenu Gminy Czastary 

Emerytowani Nauczyciele i Pracownicy szkoły 

Kombatanci z terenu Powiatu Wieruszowskiego 

Zarządy i poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czastary 

Żołnierze 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia 

Członkowie Stowarzyszenia Historycznego Strzelcy Kaniowscy 

Towarzystwo Przyjaciół Czastar 

Fundatorzy 

Sponsorzy 

Zarząd Rady Rodziców i przedstawiciele rodziców 

Przedstawiciele sołectw 

Mieszkańcy Gminy Czastary 

Przedstawiciele lokalnych mediów 

Nauczyciele, Pracownicy obsługi, dzieci i młodzież –  uczniowie Zespołu Szkół w Czastarach.

 

Zaproszeni goście, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w uroczystości nadania szkole imienia, przysłali listy gratulacyjne. 

 I tak to było…

„Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, 

bezinteresowności i heroizmu, 

jakich mamy wiele w naszej historii, 

będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia 

wielkim narodowym celom”. 

Jan Paweł II 

Parlament RP, dn. 11 czerwca 1999 r. 

 

Pierwszy września jest dniem, w którym oddajemy cześć tym, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. W tym dniu rozpoczęła się najkrwawsza w dziejach świata wojna, a w naszych okolicach już w pierwszych godzinach jej trwania ginęli w walce z hitlerowskim najeźdźcą żołnierze Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej. W dniu 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, chcąc oddać hołd walczącym, za ich odwagę, heroizm i ofiarę życia, społeczność szkolna Zespołu Szkół w Czastarach przyjęła imię „Bohaterów Września 1939 r.” Wybór patrona kładzie na nas obowiązek wierności ideałom, o które walczyli nasi przodkowie oraz sprostania wysokim wymaganiom. Nadanie takiego imienia Zespołowi Szkół w Czastarach oraz przekazanie sztandaru jest dla całej społeczności szkolnej nobilitacją. Od dzisiaj w myśl haseł widniejących na rewersie ufundowanego sztandaru – symbolu naszej szkoły, każdego dnia będziemy musieli toczyć walkę o odwagę bycia mądrym, o prawdę i historię, o patriotyzm, o narodową tożsamość.

I tak to było…

Dzień pierwszy września 2009 r. przywitał uczniów Zespołu Szkół w Czastarach piękną słoneczną pogodą, która zdawała się sprzyjać naszemu świętu, uroczystości nadania imienia szkole, do której przygotowywaliśmy się przez dwa lata. Naszą uroczystość honorowym patronatem objął Marszałek Sejmu RP – pan Bronisław Komorowski. Fundatorem sztandaru i tablicy pamiątkowej była między innymi Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Do wysokiej rangi naszego święta przyczynił się również wysiłek i zaangażowanie pani Poseł na Sejm RP - Agnieszki Hanajczyk, Starosty Wieruszowskiego – pana Andrzeja Szymanka, Wicestarosty Wieruszowskiego – pana Mirosława Urbasia, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego – pana Franciszka Widery, Rady Rodziców z przewodniczącą – panią Magdaleną Bieda, członków Kapituły „Sapere Aude”, Dyrektora Zespołu Szkół w Czastarach – pana Waldemara Bednarka, nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów, rodziców, przyjaciół szkoły. Uroczystość nadania imienia szkole swoją obecnością uświetnili wspaniali goście: 

Ze względu na imię patrona „Bohaterowie Września 1939 r.” i patriotyczny charakter uroczystości w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, nasze święto miało oprawę wojskową. Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy” oraz żołnierze 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia z Sieradza pełnili wartę honorową przy ofiarowanej Zespołowi Szkół w Czastarach tablicy pamiątkowej.  Uroczystość nadania imienia szkole w Czastarach rozpoczęła się mszą świętą, w czasie, której ks. Biskup Stanisław Napierała poświęcił sztandar szkoły. Poświęcony w czasie uroczystej mszy sztandar przekazany został przedstawicielom Rady Rodziców i członkom Kapituły „Saperek Aude”. Po mszy świętej zaproszeni goście, uczniowie i rodzice udali się na boisko szkolne, gdzie na wprost udekorowanej godłem szkoły i barwami narodowymi sceny przygotowane były miejsca siedzące. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu gości przez dyrektora szkoły – pana Waldemara Bednarka uczniowie szkoły zaprezentowali rys historyczny „Bohaterów Września 1939 r.” Następnie przewodniczący Rady Gminy – pan Janusz Galiński odczytał uchwałę Rady Gminy w Czastarach o nadaniu imienia Zespołowi Szkół w Czastarach. Kolejnym punktem programu uroczystości było wręczenie sztandaru dyrektorowi szkoły – panu Waldemarowi Bednarkowi przez przedstawicieli Rady Rodziców. Dyrektor szkoły przekazał sztandar uczniom.  Nastąpiła prezentacja sztandaru poprzez przybliżenie jego symboliki – awersu i rewersu. Przedstawiciele uczniów Zespołu Szkół w Czastarach ślubowali na sztandar – najważniejszy symbol naszej szkoły. Po ślubowaniu ks. Biskup Stanisław Napierała poświęcił odsłoniętą przez panią Poseł tablicę pamiątkową. Następnie przemawiali zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych. Przy okazji wygłaszania mów ofiarowali szkole literaturę związaną z wydarzeniami sprzed 70 lat, które rozegrały się na terenie naszej gminy, na polach pod Krajanką.  Zasoby biblioteki szkolnej znacznie wzbogaciły się o ten dział. 

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna.  Uczniowie szkoły przygotowali montaż poetycko – muzyczny o wymowie patriotycznej. Na zakończenie uroczystości szkolnej nastąpiło wyprowadzenie pocztu sztandarowego. Zacni goście i fundatorzy poproszeni zostali o wpisy do księgi pamiątkowej. 

Uroczystość nadania imienia „Bohaterów Września 1939 r.” Zespołowi Szkół w Czastarach połączona została z powiatową uroczystością odsłonięcia odnowionego obelisku ku czci żołnierzy I Wieluńskiego Batalionu Obrony Narodowej walczących pod Krajanką. Tam też udali się zaproszeni goście oraz uczniowie gimnazjum. Uczniowie szkoły podstawowej natomiast złożyli kwiaty na grobie żołnierzy, który znajduje się na pobliskim cmentarzu. Mogiła skrywa ciała żołnierzy poległych na polach Krajanki. 

Powiatową, patriotyczną uroczystość przed Obeliskiem „Polegli na polu chwały” rozpoczęło przemówienie Starosty Powiatu Wieruszowskiego – pana Andrzeja Szymanka. Kolejnym punktem było uroczyste odsłonięcie i poświęcenie obelisku. Po wygłoszonych przez zaproszonych dostojnych gości przemówieniach okolicznościowych Starosta Wieruszowski – pan Andrzej Szymanek przekazał patronat nad obeliskiem Zespołowi Szkół w Czastarach. Następnie przybliżono rys historyczny miejsca wydarzeń sprzed 70 lat na polach Krajanki. Pamięć poległych uczczono Apelem Pamięci oraz złożono kwiaty i wiązanki ku czci „Poległych na polu chwały”. 

Dzień pierwszy września 2009 r. stał się niezwykłym, znaczącym i szczególnym dniem dla uczniów Zespołu Szkół w Czastarach. Poza tym, że oddaliśmy hołd bohaterom poległym na terenie gminy Czastary i uczciliśmy 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, uświadomiliśmy sobie jak wielka odpowiedzialność ciąży na nas. Przyjmując imię „Bohaterów Września 1939 r.” i ślubując na sztandar, przejęliśmy idee naszych przodków, zobowiązaliśmy się do zdobywania i pielęgnowania takich wartości jak: patriotyzm, odwaga, prawość, udział w życiu społeczeństwa, wiedza i wytrwałość w jej zdobywaniu. 

Wierzymy, że wyrośniemy na godnych i wiernych Polsce patriotów.

 

Źródło: "Kronika Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach"

 

Copyright 2019  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach